MITOLOGIJA

Mitologija buvo svarbus Greimo mokslinio darbo baras nuo pat tada, kai jis pradėjo savarankiškus tyrimus. Iš moderniųjų mitologijos darbų jis perėmė ne vieną principą, kaip atlikti stambių reikšmės vienetų aprašymą. Viename pokalbyje Greimas netgi tvirtino savo semiotinius tyrinėjimus pradėjęs nuo mitologijos, o ne atvirkščiai, mat jau 1965 m. lietuvių išeivių organizacijos „Santara-Šviesa“ suvažiavime skaitęs paskaitą apie lietuvių mitus. Tiesa, tąkart jis auditorijai kalbėjo apie jos pačios, modernios visuomenės mitus… Tačiau netrukus vienas po kito ėmė pasirodyti ir senajai lietuvių mitologijai skirti straipsniai.

Iš kairės sėdi: Ona Greimienė, pulkininkas Juozas Lanskoronskis, p. Lanskoronskienė, Karolis Drunga (Jurgis Valiulis), Mykolas Drunga; stovi: Greimas, neatpažinta pora, Eglė Liutkutė, Janina Liutkienė, Ada Martinkaitė, Antanas Liutkus (jaunesnysis), Brigitte Broquet (Eglės Liutkutės draugė prancūzė); stovi antroje eilėje: Antanas Liutkus (vyresnysis), Perkūnas Liutkus. Apie 1956 m., Vilfranšas. Perkūno Liutkaus asmeninis archyvas. Už nuotrauką dėkojame Valdui Papieviui ir Dariui Kuoliui.
Iškyloje. Iš kairės: Jonas Aistis, V. Rocevičius, Aldona Dirmantaitė, Algirdas Julius Greimas. Grenoblis, 1938 m. gegužės mėn. 1 d. © Maironio lietuvių literatūros muziejus.

Greimas svarstė teorines mitologijos problemas ir nagrinėjo paskirus atvejus. Didžiąją dalį bendrųjų svarstymų paskelbė prancūziškai, o beveik visas paskirų atvejų analizes paskyrė senosios lietuvių mitologijos rekonstrukcijai ir skelbė lietuvių kalba. Šios rekonstrukcijos rezultatus daugiausia publikavo lietuvių išeivijos spaudoje, ilgainiui apibendrino knygose Apie dievus ir žmones (1979) ir Tautos atminties beieškant (1990).