BIOGRAFIJA

Algirdas Julius Greimas

(1917 m. kovo 9 d. – 1992 m. vasario 27 d.)

Algirdas Julius Greimas gimė 1917 m. kovo 9 d. Jis priklausė pirmajai 1918 m. nepriklausomos Lietuvos Respublikos kartai, kuri buvo skatinama įgyti vakarietišką išsilavinimą. Pasak paties Greimo, jis buvo „normalus gimnazistas“, norėjęs nuversti Smetoną ir išvaduoti Vilnių, ieškojęs nesamos meilės ir jautęs visuotinį Weltschmerz, pasaulio skausmą.

Baigęs gimnaziją, Greimas studijavo teisę Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir filologiją Grenoblio universitete Prancūzijoje. Karo metu gyveno Lietuvoje ir dirbo mokytoju, vertėju, valstybės tarnautoju. Taip pat dalyvavo antisovietinėje ir antinacinėje rezistencijoje. Gyvendamas Kaune, susipažino su pirmąja žmona Ona Bagdonaite. Per pirmąją sovietų okupaciją buvo ištremti abu Greimo tėvai, o artėjant antrajai jis pats pabėgo į Vakarus.

Greimas visą gyvenimą aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos veikloje, taip pat palaikė ryšius su sovietinės Lietuvos menininkais, intelektualais. 1971 m. ir 1979 m. skaitė paskaitas Vilniaus universitete, o 1990 m., Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, ragino savo mokinius vykti skaityti paskaitas, rašė kultūros kritikos esė, projektavo galimą valstybės politikos kryptį.

A. J. Greimas, apie 1985 m. Iš šeimos archyvo.
A. J. Greimas Kaune, 1935 m. Asmeninė kolekcija.

Per karą įgytą absurdo patirtį Greimas yra pavadinęs „psichologiniu fonu“ savo mokslinei veiklai – klausinėjimui apie prasmę. Po karo Greimas apsistojo Prancūzijoje ir susituokė su Ona Bagdonaite. 1948 m. Greimas apgynė daktaro disertaciją Sorbonos universitete. Po to beveik 10 metų dėstė Egipte, Aleksandrijoje. Ten susipažino su Charles’u Singevinu, kurį vadino savo „mąstymo mokytoju“, su ilgamečiu bendražygiu, semiotiku Roland’u Barthes’u, ir su įvairių sričių struktūralistinės pakraipos veikalais, kurių pagrindu suformulavo savo paties tyrimų principus. Taip pat keletą metų dėstė Ankaroje, Turkijoje, ir Poitiers, Prancūzijoje.

Nuo 1965 m. Greimas beveik 25 metus dirbo studijų vadovu Paryžiaus Praktinėje aukštųjų studijų mokykloje. Dalyvavo kuriant ne vieną svarbų struktūralistinės pakraipos žurnalą, tarptautinę semiotikos asociaciją, taip pat savo tyrėjų grupės žurnalą Actes sémiotiques. Vadovavo semiolingvistinių tyrimų grupei, kurią sudarė įvairių disciplinų atstovai, o jo seminaruose lankėsi tyrėjai iš viso pasaulio. Greimas skatino vis naujus tyrimus steigdamas atskirų sričių „dirbtuves“ ir taip užtikrino savo pradėtų tyrimų plėtrą.

Gyvenimo pabaigoje susituokė su antrąja žmona Teresa Mary Keane. Mirė 1992 m. vasario 27 d. Paryžiuje, palaidotas prie tėvų Kauno Petrašiūnų kapinėse.